Rezultatul probei scrise la concursul pentru Consilier Gr.I

05.12.2017

◄ Înapoi

LISTA privind rezultatul probei scrise susţinută în data de 04.12.201 7, ora 10,00, pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată la sediul unităţii, din cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul, pe perioadă nedeterminată:

1 post - Consilier Gr.I:
Având in vedere prevederile art. 30 alin. r3j din Hot ărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regu lamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grad e sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:

Anunt in format PDF