Ordin M.S.F. nr. 318 din 7 aprilie 2003

07.04.2003

◄ Înapoi

ORDIN Nr. 318 din 7 aprilie 2003
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice care acordă aceste servicii

EMITENT: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 12 aprilie 2003
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. l) si ale art. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate,
vazând Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala si programe nr. DB 3.138 din 7 aprilie 2003,
în temeiul prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele privind organizarea si functionarea îngrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prevederile prezentului ordin se aplica si furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu, persoane juridice sau fizice, care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii cu casele de asigurari de sanatate.
ART. 3
Directia generala asistenta medicala si programe, celelalte directii din Ministerul Sanatatii si Familiei, unitatile sanitare si ministerele cu retea sanitara proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos

ANEXA 1

NORME
privind organizarea si functionarea îngrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii

ART. 1
Prin îngrijire la domiciliu se întelege orice activitate de îngrijire medicala prestata de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la îmbunatatirea starii de bine a acestuia din punct de vedere fizic si psihic.
ART. 2
Îngrijirea la domiciliu se efectueaza numai la indicatia medicilor.
ART. 3
Modalitatea de plata a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu se stabileste prin contract între parti, pe baza tarifelor stabilite si negociate.
ART. 4
Beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afectiuni acute si/sau cronice, care prezinta un anumit nivel de dependenta si o capacitate limitata de a se deplasa la o unitate sanitara în vederea asigurarii îngrijirilor ambulatorii recomandate de medici.
ART. 5
Pot fi furnizori de îngrijiri la domiciliu persoane juridice sau fizice autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru a presta aceste servicii.
ART. 6
(1) Asigurarea asistentei medicale si a îngrijirii la domiciliul bolnavului este efectuata în conformitate cu nivelul de pregatire profesionala a furnizorilor acestor servicii.
(2) Lista serviciilor de îngrijiri la domiciliu, care pot fi asigurate de persoane juridice si fizice autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, este prevazuta în anexa nr. 1.
(3) Furnizorii de îngrijiri la domiciliu prevazuti la art. 5 sunt obligati sa comunice medicului care a recomandat aceste servicii situatia evolutiei starii de sanatate a pacientului îngrijit.
ART. 7
Ministerul Sanatatii si Familiei autorizeaza furnizorii de îngrijiri la domiciliu care se încadreaza în urmatoarele criterii:
a) concordanta dintre obiectivele ce urmeaza a fi realizate de furnizorii de îngrijiri la domiciliu si necesitatile si prioritatile comunitatii;
b) existenta în statutul legal de înfiintare a mentiunilor exprese privind furnizarea de îngrijiri la domiciliu ca obiect de activitate;
c) existenta unei echipe capabile sa sustina activitatile cuprinse în pachetul de servicii, formata din persoane care detin diploma (certificat de absolvire) si autorizatie de libera practica, obtinute în conditiile legii;
d) existenta fisei postului pentru fiecare persoana angajata, cu precizarea nivelului de pregatire, a competentelor si a atributiilor;
e) existenta unui sediu autorizat de directia de sanatate publica teritoriala;
f) existenta spatiilor pentru pastrarea si accesarea documentelor medicale (baza de date, fise medicale, arhiva);
g) dotare care sa permita realizarea obiectivelor propuse - mobilier corespunzator functionarii ca dispecerat, mijloace de comunicare, echipamente, truse medicale, produse farmaceutice si altele asemenea.
ART. 8
Documentele necesare în vederea autorizarii persoanelor juridice sau fizice care asigura îngrijirile la domiciliu sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) formular pentru solicitarea autorizarii de catre persoanele juridice si, respectiv, persoanele fizice, în conformitate cu modelele prevazute în anexele nr. 2 si 4;
b) statutul unitatii si alte documente constitutive;
c) documente care atesta dobândirea personalitatii juridice;
d) dovada înregistrarii în registrul asociatiilor si fundatiilor;
e) ultimul bilant contabil autentificat si depus la directia generala a finantelor publice teritoriale;
f) documente privind detinerea sediului (situatie juridica, schita de plan);
g) regulamentul de organizare si functionare si organigrama;
h) documente privind codul fiscal, contul în banca, certificate de înregistrare fiscala, ultimul extras de cont;
i) autorizatia sanitara de functionare;
j) autorizatia de libera practica pentru persoanele fizice;
k) autorizatia de libera practica pentru personalul angajat al persoanelor juridice.
ART. 9
(1) Modelul autorizatiei de functionare în domeniul îngrijirilor la domiciliu pentru persoanele juridice si cel al autorizatiei de libera practica în domeniul îngrijirilor la domiciliu pentru persoanele fizice sunt prevazute în anexele nr. 3 si 5.
(2) Autorizatia de functionare în domeniul îngrijirilor la domiciliu si, respectiv, autorizatia de libera practica în domeniul îngrijirilor la domiciliu vor fi vizate anual si vor fi reînnoite la interval de 3 ani.
ART. 10
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme.

ANEXA 1
la norme

LISTA
îngrijirilor la domiciliu care pot fi asigurate de persoane juridice si fizice autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei

1. Evaluarea initiala: preluarea pacientului în maximum 48 ore de la solicitare, stabilirea planului detaliat de îngrijiri la domiciliu, împreuna cu medicul care le-a recomandat, consilierea si instruirea pacientului si a familiei
2. Evaluarea de etapa, la 3 luni pentru cazurile acute, la 6 luni pentru cazurile cronice si ori de câte ori este necesar daca planul de îngrijiri la domiciliu cuprinde precizari în acest sens
3. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, tensiune arteriala, diureza, scaun
4. Toaleta pacientului cu probleme medicale si/sau imobilizat:
- toaleta partiala;
- toaleta totala, la pat;
- toaleta totala, la baie, cu ajutorul dispozitivelor de sustinere.
5. Manevre terapeutice:
- administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutanat, intradermic, intravezical pe sonda vezicala, prin perfuzie endovenoasa, pe suprafata mucoaselor, pe seringa automata, peridural pe cateter;
- masurarea glicemiei cu glucometrul;
- recoltarea produselor biologice (sânge, urina, materii fecale);
- clisma cu scop evacuator;
- clisma cu scop terapeutic;
- alimentarea artificiala pe sonda gastrica sau nazogastrica si pe gastrostoma;
- alimentarea pasiva a bolnavilor cu tulburari de deglutitie;
- spalatura vaginala;
- masajul limfedemului;
- efectuarea de mobilizare, masaj, aplicatii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit*);
- schimbarea pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicatiilor pulmonare*);
- efectuarea de mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicatii medicamentoase pentru evitarea complicatiilor vasculare la membrele inferioare*).
6. Tehnici de îngrijire chirurgicala:
- îngrijirea plagilor simple si suprainfectate;
- îngrijirea escarelor multiple;
- îngrijirea tubului de dren;
- îngrijirea canulei traheale;
- suprimarea firelor;
- îngrijirea stomelor si fistulelor;
- evaluarea manuala a fecaloamelor;
- sondajul vezical**) cu sonda permanenta si cu scop evacuator;
- aplicarea condomului urinar.
7. Monitorizarea dializei peritoneale
8. Îngrijiri paliative furnizate numai de medici de specialitate si/sau cu competenta/supraspecializare în îngrijiri paliative:
- consiliere psihiatrica a pacientului - comunicarea diagnosticului si a prognosticului;
- consilierea pacientului în vederea pregatirii pentru deces;
- examenul fundului de ochi;
- toracocenteza cu evacuarea lichidului;
- infiltratii paravertebrale;
- blocaje de nervi periferici;
- anestezie locala de contact si prin infiltratii;
- TENS (stimulare electrica nervoasa percutana);
- tuseu rectal în scop diagnostic;
- terapia chirurgicala a abceselor de parti moi;
- controlul durerii - implica prescrierea si conducerea medicatiei.
9. Kinetoterapia individuala
10. Logopedia individuala
11. Examinare si evaluare psihologica
------------
*) Se aplica pentru bolnavii imobilizati la pat; implica si instruirea pacientului sau a familiei.
**) Implica obligatoriu toaleta locala genitala si schimbarea sondei fixe la 6 zile.

ANEXA 2
la norme

MODEL
de solicitare a autorizatiei de functionare, valabila pentru persoanele juridice

Institutia (societatea, organizatia, fundatia, unitatea) ...................

Catre
MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
Directia generala asistenta medicala si programe

Subsemnatul/Subsemnata, ............................, domiciliat/domiciliata în ......................, str. ................... nr. .........., bl. ......., sc. ........, et. ........, ap. ........, judetul/sectorul ...................., posesor/posesoare al/a B.I. seria ........... nr. ...................., eliberat de ............. la data ..........., reprezentant legal al ................, cu sediul în .................., str. ............... nr. ......, bl. ............, sc. .........., et. ........., ap. ......, judetul/sectorul ................, va rog sa binevoiti a aproba eliberarea autorizatiei de functionare în domeniul îngrijirilor la domiciliu, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare, pentru institutia (societatea, organizatia, fundatia, unitatea) sus-mentionata.
Anexez în completarea cererii mele copii ale urmatoarelor documente:
a) statutul si documentele constitutive ale institutiei/societatii/organizatiei/fundatiei/unitatii pe care o reprezint;
b) documentele care atesta dobândirea personalitatii juridice;
c) dovada înregistrarii în registrul asociatiilor si fundatiilor;
d) ultimul bilant contabil, autentificat si depus la directia generala a finantelor publice a judetului .........municipiului Bucuresti;
e) documente privind codul fiscal, contul în banca, certificate de înregistrare fiscala, ultimul extras de cont;
f) documente privind detinerea sediului de la adresa sus-mentionata;
g) autorizatia sanitara de functionare, eliberata de Directia de sanatate publica a judetului ........municipiului Bucuresti;
h) autorizatiile de libera practica ale personalului medico-sanitar angajat pentru asigurarea îngrijirilor la domiciliu.

Data ............. Semnatura ...................

ANEXA 3
la norme

MODEL
de autorizatie de functionare, valabila pentru persoane juridice

MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
Directia generala asistenta medicala si programe

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE
Nr. ..... din ............

Institutia (societatea, organizatia, fundatia, unitatea) ..............., cu sediul în localitatea ............., str. ................. nr. ...., bl. ....., ap. ....., sectorul/judetul ..................., este autorizata pentru practica în domeniul îngrijirilor la domiciliu, prin personal medical angajat, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei privind aceasta activitate.
Prezenta autorizatie va fi vizata anual si va fi reînnoita dupa 3 ani.

Director general,
.................

ANEXA 4
la norme

MODEL
de solicitare a autorizatiei de libera practica în domeniul îngrijirilor la domiciliu, valabila pentru persoanele fizice

Catre
MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
Directia generala asistenta medicala si programe

Subsemnatul/Subsemnata, dr. ........................, domiciliat/domiciliata în ......................., str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., judetul/sectorul ................., legitimat/legitimata cu B.I. seria ...... nr. .........., eliberat de ............... la .............., posesor/posesoare al/a diplomei de ..................., va rog sa binevoiti a-mi elibera autorizatie de libera practica în domeniul îngrijirilor la domiciliu, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.
Anexez în completarea cererii mele o copie de pe autorizatia de libera practica nr. ......, eliberata de .............. la data de .................. .

Data ............. Semnatura ...................

ANEXA 5
la norme

MODEL
de autorizatie de libera practica în domeniul îngrijirilor la domiciliu, valabila pentru persoanele fizice

MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
Directia generala asistenta medicala si programe

AUTORIZATIE
de libera practica în domeniul îngrijirilor la domiciliu
Nr. ........ din .............

Ministerul Sanatatii si Familiei autorizeaza pe domnul/doamna dr. ......................, domiciliat/domiciliata în ......................., str. ............... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, judetul/sectorul ..........................., posesor/posesoare al/a B.I. seria ................. nr. .................., eliberat de .................... la ................, sa practice îngrijiri la domiciliu, îndeplinind atributiile corespunzatoare pregatirii profesionale, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei privind aceasta activitate.
Prezenta autorizatie va fi vizata anual si va fi reînnoita dupa 3 ani.

Director general,
.................

---------------