Concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie Consilier gradul I

23.03.2018

◄ Înapoi

 

ANUNT

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, organizează la sediu, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie , vacante:

  • Consilier gradul 1

Dosarul de concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
d) carnetul de muncă sau , după caz, adeverinţele care atest ă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de medicina muncii, al unităţii, d-ul dr, TATARU MARIUS;
g) curriculum vitae;

Anunt complet in format PDF